Download bài tập trắc nghiệm các thì trong Tiếng Anh

Download

Download bài tập trắc nghiệm các thì trong Tiếng Anh

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:179 KB
  • Định dạng:pdf
  • Lượt tải: 1052 lượt tải

Để có thể học ngữ pháp Tiếng anh chắc chắn và nhớ lâu, không còn cách nào khác ngoài việc thường xuyên chau dồi, làm bài tập đa dạng.

Trong tiếng anh có 12 thì cơ bản, để có thể vận dụng đúng ngữ pháp khi giao tiếp, downtailieu.com sưu tập tổng hợp những bài tập trắc nghiệm các thì trong Tiếng Anh giúp các bạn có thể nắm chắc kiến thức, vận dụng linh hoạt.

Download bài tập trắc nghiệm các thì trong Tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm các thì trong tiếng Anh

1. I …….Louisiana state University.

A-am attending             B-attend                  C-was attending              D-attended

2. He has been selling motorcycles……………

A-ten years ago            B-since ten years     C-for ten years ago        D-for ten years

3. Columbus…….America more then 400 years ago.

A-discovered                B-has discovered      C-had discovered          D-he has gone

4. He fell down when he ……towards the church.

A-run                            B-runs                        C-was running               D-had run

5. We …….there when our father died.

A-still lived                   B-lived still                  C-was still living             D-were still living

6. They …….pingpong when their father comes back home.

A- will play                   B-will be playing         C-play                             D-would play

7. By Christmas, I……..for you for 6 months.

A-Shall have been working                            B-shall work

C-have been working                                     D-shall be working

8. I…….in the room now.

A-am being                 B-was being                C-have been being          D-am

9. I……..to New york three times this year.

A-have been               B-was                          C-were                             D-had been

10. I will come and see you before I……..for America.

A-leave                       B-will leave                  C-have left                        D-shall leave

11. The little girl asked what…..to her friend.

A-has happened         B-happened                C-had happened               D-would have been happened

12. John ……a book when I saw him.

A-is reading                B-read                         C-was reading                   D-reading

13. He said he…….return later.

A-will                          B-would                       C-can                                 D-would be

14. Jack …..the door.

A-has just opened      B-open                        C-will have opened            D-opening

15. I have been waiting for you……….

A-since early morning                                    B-since 9 a.m

C-for two hours                                              D-all are correct

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Download bài tập trắc nghiệm các thì trong Tiếng Anh
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Download bài tập trắc nghiệm các thì trong Tiếng Anh để xem

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.