Chính trị- Xã hội

Download tài liệu bài giảng Đường lỗi cách mạng Đảng

Download tài liệu bài giảng Đường lỗi cách mạng Đảng

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam. Tập tài liệu bài giảng môn “Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam” được biên soạn theo chương trình […]

(1 Đánh giá)

Tải về