Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

Download

Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:33 KB
  • Định dạng:doc
  • Lượt tải: 515 lượt tải

Mẫu 09 – Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK                                                                                                                                                   09/HQXKSP-SXXK

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

 

Số: ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc

…….., ngày     tháng     năm…

ĐĂNG KÝ CHI CỤC HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU SẢN PHẨM SXXK

                Kính gửi: Chi cục Hải quan………………………………………………….. thuộc Cục Hải quan ………………………..

Tên doanh nghiệp………………; địa chỉ……………; mã số doanh nghiệp…………………………………………………………………………………………………..

đã làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu tại Chi cục ……………………………… theo hợp đồng nhập khẩu số……………………………………..; tờ khai nhập khẩu số……………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ quy định tại….  Thông tư số    /2009/TT-BTC ngày   /  /2009 của Bộ Tài chính, để thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan đề nghị được làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK tại Chi cục Hải quan……………thuộc Cục Hải quan……………………………………………………………

– Mặt hàng xuất khẩu…………………………………………………………………….

– Mã hàng……………..; số lượng……………………………………………………….

                                                                                         .           ……, ngày……..tháng…….năm ….

                                                                                           Giám đốc doanh nghiệp

                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Ý kiến của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số   /2009/TT-BTC ngày   /  /2009 của Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan…………………..thuộc Cục Hải quan……………..xin chuyển Chi cục Hải quan………………….thuộc Cục Hải quan…………………để làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm theo đăng ký trên đây của doanh nghiệp.

                                                                                                ……., ngày……..tháng…….năm …….   

                                                                                         Lãnh đạo Chi cục

                                                                                      (Ký, đóng dấu) 

………………………………………………………………………………………………………….

Ghi chú: Nếu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu của một hợp đồng nhập khẩu, doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu nhiều lần tại một Chi cục Hải quan thì doanh nghiệp chỉ cần đăng ký một lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu toàn bộ số sản phẩm xuất khẩu đó.                

Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK để xem

Xem các tài liệu khác liên quan

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.