An toàn thực phẩm

Luật an toàn thực phẩm- Luật số: 55/2010/QH12

Luật an toàn thực phẩm- Luật số: 55/2010/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,  Quốc hội ban hành Luật an toàn thực phẩm – Luật số:.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thông tư số /2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Thông tư số /2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Căn cứ Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ.

(1 Đánh giá)

Tải về