Kế toán – Kiểm toán

Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước

Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước, là những nội dung về luật kiểm toán với nhiều quy định. Luật này có hiệu lực thi.

(1 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán gồm 60 mẫu biểu. Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán có hiệu lwucj.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân

Mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân

Tải mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân, mẫu số: 20- ĐK-TH-TCT. Click “Download” để tải về mẫu tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân với tổ chức

Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân với tổ chức

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hiện hành thì các tổ chức, cá nhân thuộc diện nộp thuế TNCN phải thực hiện quyết toán khi kết thúc kỳ tính thuế (theo năm). Downtailieu.com chia sẻ.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Thanh lý tài sản cố định là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định. Hướng dẫn cách viết mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định đúng.

(1 Đánh giá)

Tải về