Nghị định

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

Nội dung chi tiết nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về quyết định thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020,.

(1 Đánh giá)

Tải về

Bảng chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức (mới nhất)

Bảng chế độ công tác phí dành cho cán bộ, công chức (mới nhất)

Thông tư 40/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017) của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Kể từ ngày 01/7/2017, sẽ tăng hàng loạt công tác phí dành cho cán bộ,.

(1 Đánh giá)

Tải về