Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 14/10/2016 của Đảng ủy Sở thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ.

(1 Đánh giá)

Tải về