Tham khảo mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Tham khảo mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Sửa đổi Phụ lục 29 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT  ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe dùng trong trường hợp.

(1 Đánh giá)

Tải về

Thủ tục đổi giấy cấp phép lái xe đã hết hạn

Thủ tục đổi giấy cấp phép lái xe đã hết hạn

Muốn đổi bằng lái quá hạn cần làm những thủ tục như thế nào? Cần chuẩn bị những gì? Thực hiện theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải, Văn bản số 4003/CĐBVN-QLPTNL ngày 09/10/2007 của Cục.

(1 Đánh giá)

Tải về