Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước

Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật số: 81/2015/QH13- Kiểm toán nhà nước, là những nội dung về luật kiểm toán với nhiều quy định. Luật này có hiệu lực thi.

(1 Đánh giá)

Tải về

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán gồm 60 mẫu biểu. Quyết định số: 06/2016/QĐ-KTNN, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán có hiệu lwucj.

(1 Đánh giá)

Tải về

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân

Tìm hiểu thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là vấn đề được rất nhiều người quan tâm mỗi lần quyết toán thuế. Downtailieu.com chia sẻ với các bạn các tài liệu thu nhập thuế cá nhân.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định

Thanh lý tài sản cố định là những tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao tài sản cố định. Hướng dẫn cách viết mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định đúng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Trong các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về bất cứ thông tin gì, đều phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn bởi nó ảnh hưởng đến thuế phải nộp hay mức thuế khai trừ… Downtailieu.com.

(1 Đánh giá)

Tải về