Quyết định trả tự do cho bị cáo

Quyết định trả tự do cho bị cáo

Quyết định trả tự do cho bị cáo Mẫu số 05đ: Dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án.

(1 Đánh giá)

Tải về