Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

Nội dung chi tiết nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về quyết định thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020,.

(1 Đánh giá)

Tải về