Luật cảnh vệ số 13/2017/QH14

Luật cảnh vệ số 13/2017/QH14

Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 bao gồm: Chương I: Những quy định chung Chương II: Đối tượng cảnh vê, biện pháp và chế độ cảnh vệ Chương III: Lực lượng cảnh vệ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng.

(1 Đánh giá)

Tải về