Thông tư số: 01/2017/UBDT

Thông tư số: 01/2017/UBDT

Nội dung thông tư số Số: 01/2017/UBDT quy định chi tiết thực hiện dự án 2( Chương trình 135) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020. Nội dung chi tiết thông tư số.

(1 Đánh giá)

Tải về

Biên lai thu mẫu số: C1- 10/NS

Biên lai thu mẫu số: C1- 10/NS

Biên lai thu mẫu số: C1- 10/NS được ban hành kèm theo Thông tư 328/2016/TT-BTC hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban.

(1 Đánh giá)

Tải về