Sửa đổi, bổ sung thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của bộ tài chính

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của bộ tài chính

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng như sau:.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 26/TB – ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 26/TB – ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 26/TB – ĐKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) THÔNG BÁO Về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 25/ĐK – TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 25/ĐK – TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 25/ĐK – TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số:  24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số:  24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số:  24/ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 22-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 22-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 22-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) THÔNG BÁO Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 21-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 21-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 21-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) THÔNG BÁO Về việc mã số thuế người phụ thuộc

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số:20-ĐK-TCT (doanh nghiệp) ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số:20-ĐK-TCT (doanh nghiệp) ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 20-ĐK-TH-TCT (doanh nghiệp)  (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 20-ĐK-TCT (cá nhân) ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 20-ĐK-TCT (cá nhân) ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 20-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 19/TB- ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 19/TB- ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 19/TB- ĐKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) THÔNG BÁO Về việc khôi phục mã số thuế

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 18/TB- ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 18/TB- ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 18/TB- ĐKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế

(1 Đánh giá)

Tải về