Mẫu số: 17/TB- ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 17/TB- ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 17/TB- ĐKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 16/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 16/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 16/TB-ĐKT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 15/BB- BKD ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 15/BB- BKD ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 15/BB- BKD (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) BIÊN BẢN Xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 14- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 14- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 14- MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) THÔNG BÁO Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 12- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 12- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 12- MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN CERTIFICATE OF PERSONAL TAX REGISTRATION

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 06-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 06-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 06-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TAX REGISTRATION FORM

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 11- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 11- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 11- MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) NOTIFICATION

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 10- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 10- MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 10- MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 06-ĐK-TCT-BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)      BẢNG KÊ Viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng (Kèm theo Mẫu số 06-ĐK-TCT)    

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT ban hành theo thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT ban hành theo thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 05-ĐK-TH-TCT (Ban hàh kèm theo thông tư số 95/2016/TT-TCT ngày 18/6/2016 của Bộ Tài Chính) TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ.

(1 Đánh giá)

Tải về