Mẫu số: 05-ĐK-TCT và hướng dẫn kê khai mẫu số: 05-ĐK-TCT

Mẫu số: 05-ĐK-TCT và hướng dẫn kê khai mẫu số: 05-ĐK-TCT

 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 05-ĐK-TCT 1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT-BK             (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)  BẢNG KÊ Các hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (Kèm theo Mẫu số.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 04.1-ĐK-TCT            (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK02              (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)  BẢNG KÊ Tài khoản ngân hàng (Banking Account Declaration) (Kèm theo Mẫu số 04-ĐK-TCT)

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 04-ĐK-TCT-BK01      (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)  BẢNG KÊ Các nhà thầu phụ (Sub-contractor declaration) (Kèm theo Mẫu 04-ĐK-TCT)

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK02 ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK02 ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK02          (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) BẢNG KÊ Tài khoản ngân hàng (Kèm theo Mẫu số 03-ĐK-TCT)

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01 ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01 ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 03-ĐK-TCT-BK01          (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) BẢNG KÊ                  Cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc (Kèm theo Mẫu số 03-ĐK-TCT)

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số 03-ĐK-TCT và hướng dẫn kê khai mẫu số 03-ĐK-TCT

Mẫu số 03-ĐK-TCT và hướng dẫn kê khai mẫu số 03-ĐK-TCT

 HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 03-ĐK-TCT Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh. Trường hợp có Giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK03 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK03 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK03              (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) Tài khoản ngân hàng BẢNG KÊ (Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)  

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK02    (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ Các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT) Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….        Mã số thuế.

(1 Đánh giá)

Tải về