Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 02-ĐK-TCT-BK01                (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ Đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh (Kèm theo Mẫu số 02-ĐK-TCT)   Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….        Mã số.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 02-ĐK-TCT và hướng dẫn kê khai mẫu số: 02-ĐK-TCT

Mẫu số: 02-ĐK-TCT và hướng dẫn kê khai mẫu số: 02-ĐK-TCT

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI  MẪU SỐ 02-ĐK-TCT  Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên tổ chức theo Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)    BẢNG KÊ Tài khoản ngân hàng (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)   Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….  Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………    

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK05    Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)  BẢNG KÊ Các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT) Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………….   Mã số thuế.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK04 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK04 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK04       (Ban hành kèm theo Thông tư số  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) BẢNG KÊ Các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT) Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………….        Mã số thuế.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK03 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK03 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK03    (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính) BẢNG KÊ Các đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh không thuộc đối tượng cấp mã số thuế (Kèm theo Mẫu.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK02 ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Mẫu số: 01-ĐK-TCT-BK02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính)  BẢNG KÊ Các đơn vị trực thuộc thuộc đối tượng cấp mã số thuế 13 số (Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)   Tên.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu số: 01-ĐK-TCT- BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC)

Mẫu số: 01-ĐK-TCT- BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC)

Mẫu số: 01-ĐK-TCT- BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

(1 Đánh giá)

Tải về

Danh mục mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Danh mục mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC

Danh mục mẫu biểu (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính)  

(1 Đánh giá)

Tải về