Thông tư số: 01/2017/UBDT

Thông tư số: 01/2017/UBDT

Nội dung thông tư số Số: 01/2017/UBDT quy định chi tiết thực hiện dự án 2( Chương trình 135) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020. Nội dung chi tiết thông tư số.

(1 Đánh giá)

Tải về