Tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 và bài tập củng cố

Download

Tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 và bài tập củng cố

Xem trực tuyến
  • Đánh giá:
  • Dung lượng:447 KB
  • Định dạng:pdf
  • Lượt tải: 1561 lượt tải

Để nắm  vững những kiến thức ngữ pháp bạn đã học trong chương trình Tiếng Anh lớp 7, downtailieu.com xin chia sẻ bộ Tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 và bài tập củng cố.

Tài liệu tổng hợp lại các vẫn đề ngữ pháp tiếng anh lớp 7 một cách hệ thống, rõ ràng được định nghĩa tiếng Việt dễ hiểu. Sau đó, với mỗi phần ngữ pháp đều có bài tập để rèn luyện ngữ pháp.

Nội dung của Tài liệu tổng hợp tiếng Anh lớp 7:

Phần I: Ngữ pháp tiếng anh lớp 7

Từ chỉ số lượng:
– a lot of
+ N đếm được và không đếm được
– lots of
– many + N danh từ đếm được số nhiều
– much + N không đếm được
Ex: She has lots of/ many books.
There is a lot of/ much water in the glass.

Câu so sánh:

a. So sánh hơn:
– Tính từ ngắn: S + be + adj + er + than ….. I am taller than Tuan.
– Tính từ dài: S + be + more + adj + than …. My school is more beautiful than your
school.
b. So sánh nhất:
– Tính từ ngắn: S + be + the + adj + est ….. He is the tallest in his class.
– Tính từ dài: S + be + the most + adj …. My school is the most beautiful.
c. Một số từ so sánh bất qui tắc:
– good/ well                 better                       the best
– bad                           worse                       the worst

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Bài tập củng cố

Điền giới từ phù hợp:

1/ Do you go .. . . . . school . . . . . . .. . . . . foot or . . . . . . . . . .bike?
2/ My house is . . . . . . . Le Loi Street, her house is . . . . . . . . . 9 Le Lai Street.
3/ We are living . . . . . . . . . our parents . . . . . . . . . . . Quang Ngai town.
7
4/ I’m . . . . . . . . . . . . . . . . class 7A.
5/ Dictionaries are . .. .. . . . the shelves . . . . . . the left . . .. . . . . . . the room.
6/ She is interested . . . . . . . . literature, but we are fond . . . .. . . . . . . Math.
7/ My birthday is . . . . . . . . . . . . . . . . May first.
8/ Is Lan’s birthday . . . . . . . . . . . . . . . . March.
9/ Yen has Math and Music . . . . . . . . . . . . . . . . Monday.
10/ Tom is good . . . . . . . . . . . . . . . . physics.
11/ What do you often do . . . . . . . . . . . . . . . . recess?
12/ Tom lives . . . . . . . . . . . . the city, but Mary lives . . . . . . . . . . . . . . . . on a farm.

Cung cấp dạng động của động từ:

1/ It (rain)………………………… heavily now. You should (stay)……………………… at home
and (read) ……………………………books.
2/ What are you (do) …………………………………………at the moment?
– I (write) ………………………………….an essay.. .
3/ Where Lan and Ba (go) …………………tomorrow? They (visit) ………………….the
Museum.
4/ You (have) ……………………………………………………………… eography next Friday.
5/ What about (play) ………………………………a game of chess?
6/ It takes her 10 minutes (make) …………………………….this toy.
7/ She (be) ……………………………..ten on her next birthday.
8/ I (meet) …………………………..you soon.
9/ Why don’t we (hold) ………………………a party?
11/ Let’s (go) ……………………………camping.
12/ They (practice) ……………………………….playing the guitar in the music room now.
13/ We shouldn’t (waste) ………………………….water.
14/ I’d like (drink) ……………………………..some orange juice.
15/ Hoa usually (do) ……………………………..aerobics early in the morning.
17/ Would you like (come) ……………………………… to my house for lunch?
18/ They (go) ………………………..to visit Hue next summer

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 và bài tập củng cố
5 (100%) 1 vote
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Tài liệu tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 và bài tập củng cố để xem

Tham khảo thêm nội dung liên quan

Bài viết mới nhất

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Download mẫu đơn xin việc theo ngành cho người chưa có kinh nghiệm

Đối với tất cả những bạn sinh viên mới ra trường hay những người đã đi làm nhưng vì một lý do nào đó muốn đổi một công việc thì khi tìm một công việc mới chúng ta đều cần.