Tham khảo

Quản lý hồ sơ thay đổi thiết kế/ document management of changing design

Quản lý hồ sơ thay đổi thiết kế/ document management of changing design

Quản lý hồ sơ thay đổi thiết kế/ document management of changing design

(1 Đánh giá)

Tải về

Bảng hiện trạng công trường/ Construction status cho công trình xây dựng

Bảng hiện trạng công trường/ Construction status cho công trình xây dựng

Bảng hiện trạng công trường/ Construction status cho công trình xây dựng

(1 Đánh giá)

Tải về

Bảng theo dõi bê tông/ Concrete watching list cho công trình xây dựng

Bảng theo dõi bê tông/ Concrete watching list cho công trình xây dựng

Bảng theo dõi bê tông/ Concrete watching list cho công trình xây dựng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Mẫu ý kiến thiết kế/ Design comment cho các công trình xây dựng

Mẫu ý kiến thiết kế/ Design comment cho các công trình xây dựng

Mẫu ý kiến thiết kế/ Design comment cho các công trình xây dựng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Form báo cáo ngày/ daily report cho các công trình xây dựng

Form báo cáo ngày/ daily report cho các công trình xây dựng

Form báo cáo ngày/ daily report cho các công trình xây dựng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Form báo cáo ngày công tác an toàn/ Safety daily report cho công trình xây dựng

Form báo cáo ngày công tác an toàn/ Safety daily report cho công trình xây dựng

Form báo cáo ngày công tác an toàn/ Safety daily report cho công trình xây dựng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Form biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng

Form biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng/ Inspection minutes for hanging over building for using. Form biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng cho công trình xây dựng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng/Inspectionminutes for hanging over building for using

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng/Inspectionminutes for hanging over building for using

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng/ Inspectionminutes for hanging over building for using cho các công trình xây dựng.

(1 Đánh giá)

Tải về

Biên bản nghiệm thu giai đoạn bằng Tiếng Anh/ Inspection minutes completion stage

Biên bản nghiệm thu giai đoạn bằng Tiếng Anh/ Inspection minutes completion stage

Biên bản nghiệm thu giai đoạn bằng Tiếng Anh/ Inspection minutes completion stage

(1 Đánh giá)

Tải về

Form biên bản nghiệm thu từng giai đoạn cho công trình xây dựng

Form biên bản nghiệm thu từng giai đoạn cho công trình xây dựng

Form biên bản nghiệm thu từng giai đoạn cho công trình xây dựng

(1 Đánh giá)

Tải về